Algemeen

Binnen Team Fysiotherapie werken wij als (veelal gespecialiseerde) fysiotherapeuten samen. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Waar we verwachten dat dit u ten goede komt, werken wij ook samen met andere zorgverleners. Onze contactgegevens vindt u op onze locaties of op onze website www.teamfysiotherapie.nl.

Het praktijkreglement is van toepassing op al onze diensten. Wij kunnen deze altijd aanpassen. De meest actuele versie vindt u op onze website. Wij raden u daarom aan deze regelmatig te raadplegen.

Eigendommen en aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan of diefstal van uw eigendommen.

Hygiène

Wij vragen u om uw eigen badlaken mee te nemen. Als u in de oefenzaal gaat trainen vragen wij u om schone binnensportschoenen te dragen.

Inhalen lessen en restitutie

Lessen (abonnementen) kunnen alleen worden ingehaald als hier plaats voor is op een andere bestaande lestijd in dezelfde periode. Lessen kunnen niet worden meegenomen naar een volgende periode. Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats. De deelname aan de lessen wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging dient te geschieden voor aanvang van een nieuwe periode.

Inhoud en duur van een behandeling

De inhoud en duur van een behandeling kan verschillen. Uw behandelaar bepaalt op basis van uw situatie wat noodzakelijk is. Als u hierover vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw behandelaar.

 Klachten en verbetervoorstellen

Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. Als u desondanks ontevreden bent of een klacht heeft, dan vragen wij u om dit aan te geven bij uw behandelaar, bij onze locatiemanager of via onze website. Wij nemen u klacht serieus. Uw klacht zal behandeld worden conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Ook horen wij graag als u tevreden bent of verbetervoorstellen voor ons heeft!

 Kwaliteit

Uw zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Mede daarom zijn al onze behandelaars geregistreerd in het BIG-register en staan zij ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register van beroepsvereniging KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Privacy

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, registreren wij uw administratieve en medische gegevens. Op deze registratie is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In aanvulling op de AVG hebben wij een privacyverklaring opgesteld, die u terugvindt op onze website.

  • U heeft het recht om uw gegevens in te zien.
  • Behalve uw behandelaar hebben ook andere werknemers van onze organisatie zoals collega-behandelaars, waarnemers, stagiaires en administratieve medewerkers toegang tot uw gegevens. Zo kunnen wij onze zorgverlening aan u verbeteren. Het is mogelijk uw dossier te laten afschermen. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij uw behandelaar.
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u daarvoor toestemming verleend.
  • Als u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens zijn omgegaan, kunt u dit via onze klachtenregeling kenbaar maken.

Wij vragen u om ons steeds de meest actuele gegevens te verstrekken en ons op de hoogte te houden als deze wijzigen. U geeft ons toestemming voor het opslaan van uw gegevens in een beveiligde omgeving voor gebruik voor (para-)medische, administratieve of commerciële doeleinden.

Tarieven

Wij kunnen onze tarieven altijd wijzigen. Deze kunt u vinden op onze website of kunt u inzien / opvragen op onze locaties.

Tijdig afmelden

Als een afspraak van uw kant niet door kan gaan, vragen wij u dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven. In alle andere gevallen kunnen wij de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. Dit wordt niet vergoed door uw verzekeraar.

Verzekering

U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze zorgverlening. Wij adviseren u daarom om vooraf na te gaan of – en in hoeverre- u hiervoor verzekerd bent. Met uw zorgverzekeraar hebben wij afspraken gemaakt over de tarieven. Op he moment dat uw behandeling niet (langer) door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, hanteren wij onze praktijktarieven. Deze staan op onze website en kunt u ook vinden in of opvragen op de praktijk.

Voorschriften en aanwijzingen

U wordt geacht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van onze medewerkers.

Voorwaarden betaling

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de (behandel-)overeenkomst tussen u als client en ons als zorgverlener.
  2. Als u niet of onvoldoende verzekerd bent, betaalt u (een deel van) de kosten van de behandeling zelf.
  3. Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het ons vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso gemoeide kosten, waaronder de buitengerechtelijke kosten, komen voor uw rekening.
  4. Mochten wij gebruik (gaan) maken van een extern factoringsbedrijf, dan zullen de betalingsvoorwaarden van dit factoringsbedrijf prevaleren.

Waarneming en stagiaires

Om de continuïteit van uw behandeling zo goed mogelijk te waarborgen, kan het zijn dat collega’s voor elkaar waarnemen tijdens vakanties, studie of ziekte. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Voor bepaalde beroepsopleidingen zijn wij een erkend stageadres. Wij bieden studenten de mogelijkheid om stage te lopen onder begeleiding van een supervisor die hen begeleidt en adviseert bij onderzoek en behandeling. Het kan zijn dat een stagiaire uw onderzoek of behandeling bijwoont of (deels) uitvoert. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat altijd bij uw behandelaar aangeven.